محدودیت های منطقه ای
سیستم‌های ما تشخیص داده‌اند که مکان شما در اتحادیه اروپا است و بنابراین شما به windsorbrokers.eu هدایت می‌شوید، که به مشتریان اتحادیه اروپا خدمات می‌دهد و توسط Windsor Brokers Ltd اداره می‌شود.

آیا برداشت ها فوری انجام می شود؟

اگر درخواست برداشت در ساعات کاری بخش مالی دریافت شود، معمولاً در همان روز رسیدگی می شود ، در غیر این صورت در روز کاری بعدی رسیدگی می شود. برای ادامه هر درخواست برداشت ، وضعیت حساب شما باید “Passed” شود و تمام جزئیات مربوطه باید در دسترس باشد.