محدودیت های منطقه ای
سیستم‌های ما تشخیص داده‌اند که مکان شما در اتحادیه اروپا است و بنابراین شما به windsorbrokers.eu هدایت می‌شوید، که به مشتریان اتحادیه اروپا خدمات می‌دهد و توسط Windsor Brokers Ltd اداره می‌شود.

آیا بهره شبانه یا سواپ را در موقعیت های هج اعمال می کنید؟

حساب (های) دارای موقعیت های تامینی برای هر موقعیتی که یک شب باز نگه داشته می شود مشمول بهره شبانه یا سواپ است.